Leer hier alles over ratio’s!

Wilt u binnen Ratio'sde fundamentele analyse zorgen voor een zo compleet mogelijk beeld? Dan is het verstandig om de verschillende gegevens uit het jaarverslag toe te passen, om tot een berekening van de verschillende ratio’s te komen. U zorgt er op die manier voor dat u een goed beeld krijgt van de manier waarop de onderneming er op dit moment voor staat.

Zorg er in ieder geval voor dat u een goed beeld krijgt van de liquiditeit en solvabiliteit. Daarnaast kunt u gebruik maken van een aantal van de overige ratio’s, om er zeker van te zijn dat u goed weet hoe de onderneming zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen.

 

Liquiditeitsratio’s

Binnen de liquiditeitsratio’s is het onder andere interessant om eens te kijken naar de current ratio. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen. U kunt hiermee onder andere nagaan of de voorraden en debiteuren groot genoeg zijn, om de kortlopende verplichtingen te voldoen. Maak daarnaast gebruik van de quick ratio om de voorraden uit te sluiten en gebruik ook het netto werkkapitaal. Dit laatste zorgt ervoor dat u precies na kunt gaan wat er beschikbaar is binnen de onderneming en waar men direct gebruik van kan maken.

 

Solvabiliteitsratio’s

De solvabiliteitsratio’s zeggen vooral wat over de kracht van de onderneming. Kijk bijvoorbeeld naar de solvabiliteitsratio door het eigen vermogen door het totaal vermogen te delen. Als alternatief kunt u de totale activa delen door het vreemd vermogen. Des te hoger het getal dat hier uit komt, des te groter de buffer is en des te beter men in staat is om eventuele klappen in de toekomst op te vangen. De debt ratio deelt het vreemd vermogen door het totale vermogen. Ondernemingen kiezen er over het algemeen voor om ongeveer tweederde vreemd vermogen te gebruiken, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van het tax shield dat er beschikbaar is.

 

Rentabiliteitsratio’s

De rentabiliteitsratio’s hebben onder andere betrekking op de brutowinstmarge die het bedrijf weet te realiseren. Deel de brutowinst door de omzet en vermenigvuldig dit met 100%, om tot de berekening hiervan te komen. Hoe zit het daarnaast met de nettowinstmarge en bijvoorbeeld de rentabiliteit van het totale vermogen? Deel de brutowinst door het totale vermogen, door het vreemd vermogen of door het eigen vermogen. U kunt op basis daarvan de hefboomwerking van de vermogensstructuur berekenen, waardoor u binnen de fundamentele analyse zorgt voor een belangrijk inzicht.

 

Kasstroomratio’s

Op het moment dat u naar de kasstroomratio’s wenst te kijken is het onder andere interessant om aandacht te hebben voor de interest coverage ratio. Dit heeft aan hoeveel keren de onderneming haar rentelasten terugverdient, waardoor u na kunt gaan of de onderneming wat dat betreft gezond in elkaar zit.

Kijk ook naar de operationeel kasstroom ratio, om na te gaan of de onderneming erin slaagt om de kortlopende schulden te dekken met behulp van de kasstroom die er aan de andere kant beschikbaar is. Dit laatste is vooral van belang op het moment dat er financiële tegenwind ontstaat en de onderneming zich daar tegen dient te wapenen.

 

Activiteitenratio’s

De activiteitenratio’s geven aan in hoeverre de onderneming op een effectieve en efficiënte manier actief is. Gebruik bijvoorbeeld de ratio met betrekking tot de omloopsnelheid van debiteuren, om na te gaan hoe lang het duurt voordat de rekeningen betaald worden.

U kunt aan de andere kant nagaan hoe snel de voorraad verkocht wordt, door hier de omloopsnelheid van te berekenen. U kunt dit doen door de voorraad te vermenigvuldigen met 365 dagen. Vervolgens kunt u dit totaal delen door de kostprijs van de omzet, om een belangrijk inzicht te krijgen in de manier waarop de onderneming er op dit moment voor staat.