Leer hier alles over jaarrekeningen!

Jaarrekening analyserenEen jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie van een onderneming. Bij het maken van beleggingsbeslissingen volgens de fundamentele analyse is het van groot belang om te begrijpen hoe een jaarrekening in elkaar zit. Als u begrijpt hoe een jaarrekening is opgebouwd, is het mogelijk om sneller en eenvoudiger een fundamentele analyse op een onderneming los te laten.

Houd er rekening mee dat een jaarrekening voor een zelfstandige of een MKB onderneming er anders uit ziet dan voor een multinational. Beursgenoteerde bedrijven dienen aan talloze richtlijnen te voldoen en een accountant om goedkeuring van de jaarrekeningen te vragen. Hier is bij veel kleinere bedrijven geen sprake van. Om deze reden bestaan er twee soorten jaarrekeningen, namelijk de interne jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

 

Interne jaarrekening

Een interne jaarrekening wordt ook wel een bedrijfseconomische jaarrekening genoemd. Deze jaarrekening kan door de leiding van een onderneming worden gebruikt om na te gaan hoe de onderneming er financieel voor staat. Er gelden geen specifieke wettelijke bepalingen met het oog op de vorm van deze jaarrekening, waardoor de onderneming zelf kan bepalen hoe het hier mee om wenst te gaan. In de meeste gevallen kiezen ondernemingen ervoor om de jaarrekening uit te splitsen op basis van de bedrijfssamenstelling.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om de interne jaarrekening uit te splitsen op basis van producten, productgroepen en vestigingen. Aan de hand van deze gegevens is het vervolgens mogelijk om na te gaan welke onderdelen van de onderneming van grote toegevoegde waarde zijn, of welke onderdelen men in de toekomst wellicht kan afstoten. De interne jaarrekening is er vooral voor bedoeld om een goede financiële besturing mogelijk te maken en er voor het bestuur voor te zorgen dat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen, op basis van waardevolle informatie.

 

Geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waar beursgenoteerde ondernemingen mee te maken hebben. Deze wordt opgesteld door het moederbedrijf van een groep of conglomeraat en zorgt ervoor dat het mogelijk is inzicht te krijgen in de totale financiële positie van bijvoorbeeld een N.V. Een geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Jaarverslag van het bestuur
  2. Balans
  3. Resultatenrekening (winst- en verliesrekening)
  4. Toelichtingen (op de balans en resultatenrekening)
  5. Kasstroomoverzicht
  6. Accountantsverklaring

Alle bovengenoemde elementen worden hieronder verhelderd.

 

1. Jaarverslag van het bestuur

Een jaarverslag van het bestuur bevat een profiel van de onderneming, een visie van het bestuur en een aantal belangrijke cijfers die betrekking hebben tot de onderneming. In het jaarverslag van het bestuur wordt verantwoording afgelegd over het beleid dat in het betreffende jaar is uitgevoerd. Als voorbeeld kunt u het jaarverslag van KPN over het jaar 2014 doornemen. KPN-Integrated-Annual-Report-Dutch-Summary-2014

 

2. Balans

De jaarrekening bevat een balans. De balans geeft aan hoe een onderneming er op een bepaald moment voorstond. Het gaat hierbij dus om een momentopname. Vrijwel elke onderneming heeft een boekjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december. De begin- en eindbalans bevatten hierdoor deze datums. De balans maakt het mogelijk om de ontwikkelingen door de jaren heen met elkaar te vergelijken. Op de balans staan de activa en de passiva tegen over elkaar. Activa bevat alle bezittingen van de onderneming en passiva bevat het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de onderneming.

 

3. Resultatenrekening

De resultatenrekening (winst- en verliesrekening) geeft een overzicht weer van de omzet en kosten van een onderneming. Het is via de resultatenrekening na te gaan of een onderneming winst maakt of dat er juist sprake is van verlies. Bekijk ook zeker de omzet die op jaarbasis wordt binnengehaald, zo kunt u achterhalen of een onderneming meer of minder opdrachten/klanten binnenhaalt.

 

4. Toelichtingen

In de jaarrekening staan verschillende toelichtingen die bijvoorbeeld aangeven hoe de balans is opgesteld. Ook wordt duidelijk waar de verschillende geconsolideerde bedragen vandaan komen en welke waarderingsmethoden er gebruikt zijn. De toelichtingen zijn pas van belang als u een gevorderde belegger bent die diep ingaat op het beleggen volgens de fundamentele analyse.

 

5. Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is ook van groot belang bij het doen van een goede fundamentele analyse. Een kasstroomoverzicht geeft alle ontvangsten en uitgaven van een onderneming weer. In een kasstroomoverzicht wordt niet ingegaan op de omzet en kosten. Het gaat hierbij puur om de liquiditeit van een onderneming. Genereert de onderneming wel genoeg cashflow om op de korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen?

 

6. Accountantsverklaring

De jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen dient aan een aantal voorwaarden te voldoen en wordt altijd gecontroleerd door een team van accountants. Zij dienen hun fiat af te geven, nadat ze de jaarrekening grondig hebben doorlopen. Ze geven hiermee aan dat de onderneming de financiële resultaten volgens de richtlijnen heeft opgesteld en dat de jaarrekening een betrouwbaar en juist beeld geeft van de wijze waarop de onderneming er op dit moment financieel voorstaat. Wanneer de accountantsverklaring ontbreekt, moet de reden hiervan worden vermeld.

Jaarrekening bekijken

 

Let hier ook op bij de fundamentele analyse!

Bij het bekijken van de jaarrekening is het verstandig om de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit te bekijken. Deze drie bij elkaar geven u goede inzichten in de financiële positie/gezondheid van de onderneming.

 

Liquiditeit

Liquiditeit geeft de financiële middelen weer die een onderneming tot haar beschikking heeft, om korte termijn verplichtingen te voldoen. Een liquide onderneming slaagt er bijvoorbeeld in om de crediteuren op tijd te betalen en zal als gevolg daarvan niet snel in de problemen komen. Wanneer een onderneming onvoldoende liquide is, dient u er rekening mee te houden dat er betalingsproblemen kunnen ontstaan. Ook is het mogelijk dat de onderneming aanvullende financieringskosten dient te maken, waardoor het rendement uiteindelijk tegen kan vallen.

 

Solvabiliteit

De solvabiliteit van een onderneming geeft de verhouding tussen het eigen geld en het geleende geld weer. Door de solvabiliteit te bekijken kunt u iets zeggen over de financiële kracht van een onderneming op de lange termijn. Zal een onderneming er de komende jaren bijvoorbeeld in slagen om de schulden netjes af te betalen, zodat er geen problemen ontstaan? Houd er rekening mee dat er verschillende methoden bestaan om de solvabiliteit te berekenen. U kunt ervoor kiezen om het eigen vermogen te delen door het totale vermogen, maar u kunt het eigen vermogen ook delen door het vreemd vermogen.

 

Rentabiliteit

De rentabiliteit heeft betrekking op de verhouding tussen de opbrengst van de onderneming en het vermogen waarmee die opbrengst verkregen is. Op het moment dat een onderneming een enorm vermogen beschikbaar heeft en de opbrengsten (winsten/kasstromen) laag zijn, is het niet zo interessant om in de onderneming te investeren. Een onderneming die veel opbrengsten realiseert met maar weinig vermogen is juist wel aantrekkelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *