Welke aspecten van financiële besturing zijn er?Financiele besturing

De financiële structuur omvat de totale financiële situatie van een onderneming. Het gaat hierbij om de afstemming tussen de kapitaalstructuur en de vermogensstructuur. Daarnaast gaat het ook over de resultaten die met het geïnvesteerde vermogen worden behaald.

De kapitaalstructuur is alles dat debet op de balans te vinden is. Het gaat hierbij dus om vaste en vlottende activa. De vermogensstructuur is alles dat credit op de balans te vinden is. Het gaat hierbij om eigen vermogen, vreemd vermogen lang en vreemd vermogen kort. De samenstelling van de balans zegt erg veel over de manier waarop het bedrijf ervoor staat. De ondernemingsleiding zal een zo goed mogelijke indeling van de balans moeten vinden.

Bij de kapitaalstructuur wordt er gekeken naar de verdeling tussen vaste en vlottende activa, terwijl de vermogensstructuur wordt bepaald door de verdeling van het totale vermogen in eigen vermogen, lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. De vermogensstructuur kan niet los worden gezien van de kapitaalstructuur.

 

Vormen van financiering

Er zijn meerdere vormen van financiering. Het gaat hierbij om partiële financiering en totale financiering. Bij partiële financiering moet worden gedacht aan bijvoorbeeld voorraden die worden gefinancierd met leverancierskrediet of machines die door middel van een financial leasecontract zijn gefinancierd. Grond en gebouwen die gefinancierd worden met een hypothecaire lening is ook een voorbeeld van partiële financiering.

Bij totale financiering wordt niet bij iedere soort activa een bijpassende financiering gezocht. Er wordt meer gekeken naar de totale financieringsbehoefte van de totale onderneming.

 

Gouden balansregel

Er zal bij financiering rekening moeten worden gehouden met de gouden balansregel. Deze regel houdt in dat een langdurige vermogensbehoefte moet worden gefinancierd met vreemd vermogen op de lange termijn of met eigen vermogen. Het fluctuerende deel van de vlottende activa leidt tot een tijdelijke vermogensbehoefte en kan worden gefinancierd met vreemd vermogen op de korte termijn.

Bij het toepassen van de gouden balansregel wordt er voorkomen dat het aangetrokken vermogen, wat omvang en looptijd betreft, precies overeenkomt met de omvang en duur van de vermogensbehoefte duit uit de activa voortvloeien. Dit voorkomt dat de onderneming vermogen moet aflossen, terwijl het nog in de activa van de onderneming vastligt.

Bij agressieve financiering wordt vooral veel kort vreemd vermogen gebruikt. Hierdoor is de onderneming rentegevoeliger en is de onderneming ook gevoeliger voor veranderingen op de markt. Bij conservatieve financiering is uiteraard het tegenovergestelde van toepassing.

 

Autonoom en geïnduceerd vermogen

Het vermogen van een onderneming kan worden onderverdeeld in autonoom en geïnduceerd vermogen. Bij autonoom vermogen moet worden gedacht aan bijvoorbeeld aandelenvermogen, hypothecaire leningen en obligatieleningen.

Geïnduceerd vermogen is vermogen dat beschikbaar komt als gevolg van de hoofdactiviteiten. De post crediteuren is daar een voorbeeld van. Het verschil tussen de vlottende activa en het geïnduceerde kort vreemd vermogen noemen we geïnduceerd netto werkkapitaal.

 

Financiële markten

Financiële markten is een verzamelnaam voor die plaats waar het aanbod van en de vraag naar financiële middelen, of daarvan afgeleide vermogenstitels (aandelen, obligaties enz.), elkaar ontmoeten. Op de financiële markten kan een onderneming geld aantrekken i.v.m. een tekort of geld uitzetten i.v.m. een overschot. Op financiële markten is het ook mogelijk om valuta’s om te zetten en risico’s af te dekken. De financiële markt bestaat uit een aantal onderdelen. In het onderstaande schema is weergeven hoe dit in elkaar zit.

Financiële markten

Binnen de financiële markten, vervult de vermogensmarkt een erg belangrijke functie voor zowel het gehele economische systeem als voor individuele huishoudens en personen. Wanneer u een tekort aan liquide middelen heeft is het mogelijk om dit tekort op te vullen. Wanneer u juist een overschot heeft, is het mogelijk om dit overschot rentedragend te maken en juist weer uit te zetten op de vermogensmarkt. Wanneer er geen vermogensmarkt zou zijn, zou de economie totaal niet kunnen functioneren zoals die dat nu doet.

De vermogensmarkt bestaat ook uit de onderhandse markt en de openbare markt. Bij de onderhandse markt sluiten twee partijen een overeenkomst, zonder dat de prijsvorming openbaar is. De openbare markt is juist het gedeelte van de vermogensmarkt die vrij toegankelijk is en waarop de prijsvorming openbaar is. Aandelen, obligaties enz. bevinden zich dus op de openbare vermogensmarkt.

De geldmarkt is de markt waarbij de looptijd korter is dan twee jaar. Op de geldmarkt zijn dan ook leningen te vinden die tijdelijk beschikbaar worden gesteld. Op de kapitaalmarkt worden er aandelen (onbeperkte tijd) beschikbaar gesteld. De effectenbeurs valt dan ook onder de kapitaalmarkt. De kapitaalmarkt is dus de markt met waarbij de looptijd gelijk is aan of langer is dan twee jaar!

Het is ook nog belangrijk om het onderscheid te maken tussen de primaire markt en de secundaire markt. Op de primaire markt worden vermogenstitels (obligatie, aandeel enz.) voor het eerst uitgegeven. Op de secundaire markt wordt de vermogenstitel doorverkocht aan een nieuwe houder. Op de onderstaande afbeelding is weergeven hoe dit in elkaar zit.

Primaire en secundaire markt

 

Effectief rendement

Het berekenen van het effectief rendement is voor ondernemingen, maar ook voor beleggers erg belangrijk om te kunnen. Effectief rendement is het rendement op een vermogenstitel. Het effectief rendement wordt aan de hand van het volgende voorbeeld berekend. Stel: u betaald momenteel €1300,- voor een obligatie en over een jaar krijgt u €1600,- voor de obligatie. U moet dan simpelweg de volgende berekening maken. €1600 – €1300 / €1300 = 0,23 * 100% = 23%

Het effectief rendement is dus 23%! Wanneer u meerdere investeringsbeslissingen heeft is het verstandig om het effectief rendement altijd te berekenen!

 

Overige opmerkingen

Een onderneming is financieel-economisch zelfstandig als de liquide middelen vermeerderd met ingaande geldstromen groter dan (of minimaal gelijk aan) de uitgaande geldstromen zijn (op lange termijn).

Het ondernemingsdoel is dan ook niet het maximaliseren van de winst, maar het verhogen van de economische waarde van de onderneming. Waarde maximalisering kan door het krijgen van zo hoog mogelijke vrije kasstromen en/of zo laag mogelijke vermogenskostenvoet.

Wanneer een bedrijf op de beurs de bedrijfsvoering zo zou inrichten dat de economische waarde van de onderneming zo hoog mogelijk wordt, zal dit erg goed gaan uitpakken voor de beurskoers van die onderneming. Dit is dus ook goed voor uw vermogen en uw vermogensopbouw!

Er is gebruik gemaakt van het boek: De financiële functie: inleiding. van A.W.W. Heezen/T.Ammeraal (Tweede druk).